Đánh giá và xếp loại công chức, viên chức năm 2011

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TCCB-PGD
Người gửi: Lê Minh Trí
Ngày gửi: 05h:34' 15-11-2011
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT Độc Lập - tự Do - Hạnh Phúc

Số: 07/PGD&ĐT-TCCB Dầu Tiếng, ngày 26 tháng 04 năm 2011
V/v: Đánh giá, phân loại chuẩn
nghề nghiệp Giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng
và đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2011

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trong huyện.

Căn cứ vào công văn số 363/SGD&ĐT-TCCB ngày 23 tháng 03 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm.
Căn cứ vào công văn số 509/SGD&ĐT-TCCB ngày 20 tháng 04 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc đánh giá, phân loại chuẩn nghề nghiệp Giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2011.
Để chuẩn bị đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2010-2011. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện trình tự theo các bước sau:
Bước 1: Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp chuyên môn:
1.1/ Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS: Các đơn vị thực hiện đủ 3 bước theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT và Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường trung học.
1.2/ Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở: Đối tượng thực hiện là giáo viên trực tiếp đứng lớp, các đơn vị thực hiện theo đủ 3 bước theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT.
1.3/ Đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non căn cứ theo quy trình của Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 và Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện.
Bước 2: Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức:
Sau khi các đối tượng trên thực hiện đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp-chuyên môn ở bước 1, các đơn vị tiến hành bước 2:
2.1/ Đối với Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS: Thực hiện theo Công văn số 363/SGDĐT-TCCB ngày 23 tháng 03 năm 2011 của Sở GD&ĐT Bình Dương hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm. (Công văn đính kèm)
2.2/ Đối với giáo viên trực tiếp dạy lớp Mầm non, Tiểu học, THCS:
Các đơn vị dựa vào quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/03/2006 về việc ban hành qui chế đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm non và giáo viên Phổ thông công lập của Bộ Nội Vụ và công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/04/2006 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn một số điều trong “Qui chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập” để nhận xét đánh giá giáo viên.
2.3/ Đối với các viên chức không trực tiếp dạy lớp thực hiện theo hướng dẫn của công văn số 5875/BGD&ĐT-TCCB ngày 11/07/2006 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và phần III của quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ngày 24/05/2006 của UBND tỉnh Bình Dương.
Kết quả đánh giá công chức theo các công văn trên được sử dụng làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm.

Các loại mẫu để thực hiện nhận xét, đánh giá và danh sách để tổng hợp sau khi nhận xét, đánh giá:

Đối với cá nhân:
1/- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS.
2/- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS.
3/- Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại công chức (mẫu số 1).
4/- Bản kê khai lý lịch bổ sung.
Đối với đơn vị:
1/- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS nộp 2 bản phụ lục 3.
2/- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS nộp 1 bản phụ lục 4.
3/- Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên (mẫu số 2 dành cho đơn vị trường).
4/- Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức (mẫu số 3 dành cho đơn vị trường).
5/- Danh sách công chức, viên chức xếp loại chuyên môn nghiệp vụ kém (mẫu số 5 dành