Huong dan danh gia xep loai cuoi nam

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thuong Van Mon
Người gửi: Lê Minh Trí
Ngày gửi: 15h:23' 10-05-2012
Dung lượng: 28.7 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 05/PGDĐT-TCCB Dầu Tiếng, ngày 10 tháng 5 năm 2012
V/v thông báo thực hiện đánh giá, phân loại chuẩn nghề nghiệp Giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2012.


Kính gửi:
Các trường Mầm non, Mẫu giáo;
Các trường Tiểu học;
Các trường THCS trực thuộc.
Căn cứ công văn số 363/SGDĐT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm;
Căn cứ công văn số 509/SGDĐT-TCCB ngày 20/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, phân loại chuẩn nghề nghiệp Giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Giám đốc TTGDTX và đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2011;
Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng thông báo đến các đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại chuẩn nghề nghiệp Giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2012,
I/Nội dung thực hiện:
1/ Trường THCS:
a/ Đối với Hiệu trưởng:
1.a - Đánh giá Chuẩn hiệu trưởng THCS: Các đơn vị thực hiện đủ 3 bước theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT và công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học.
2.a - Thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức (Mẫu số 1 và bản kê khai lý lịch bổ sung) theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
3.a - Thực hiện đánh giá phân loại công chức theo công văn số 363/SGDĐT-TCCB ngày 25/3/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm.
b/ Đối với phó Hiệu trưởng và nhân viên trường THCS:
Thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức chức (Mẫu số 1 và bản kê khai lý lịch bổ sung) theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
c/ Đối với giáo viên trực tiếp dạy lớp:
1.c. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, đối tượng thực hiện là giáo viên trực tiếp đứng lớp, các đơn vị THCS, thực hiện đủ 3 bước theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT.
2.c. Thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức chức (Mẫu số 1 và bản kê khai lý lịch bổ sung) theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
2/ Trường Tiểu học:
a/ Đối với Hiệu trưởng:
1.a. Thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức chức (Mẫu số 1 và bản kê khai lý lịch bổ sung) theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
2.a. Thực hiện đánh giá phân loại công chức theo công văn số 363/SGDĐT-TCCB ngày 25/3/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm.
3.a. Đánh giá Chuẩn hiệu trưởng trường Tiểu học: Các đơn vị thực hiện đủ 3 bước theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT và Công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường Tiểu học.
b/ Đối với giáo viên trực tiếp dạy lớp tiểu học:
1.b. Thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức chức (Mẫu số 1 và bản kê khai lý lịch bổ sung) theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.