Lưu ý khi xây dựng đề án vị trí việc làm

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TCCB - PGD
Người gửi: Lê Minh Trí
Ngày gửi: 09h:08' 17-04-2013
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
MỘT VÀI LƯU Ý KHI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC VIỆC LÀM
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


Để thống nhất khi xây dựng Đề án Vị trí việc làm và thuận lợi cho các cơ quan quản lý tổng hợp chung, trong quá trình xây dựng đề án, các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo lưu ý thêm một số điểm như sau:
1. Ghi rõ vào điểm 2, mục I, Phần I của Đề án
Dự kiến năm học 2013 - 2014:
- Hạng Trường (I, II, III)?
- Trường đạt chuẩn? Lầu?
- Số điểm trường đối với những trường có nhiều điểm khác nhau (nếu có)?
- Số lớp học bán trú (nếu có)?
- Số lượng lớp học; số lượng học sinh, số lượng trẻ?
2. Ghi rõ vào phần cuối điểm 2, Mục I, Phần III của Đề án
Sau khi xác định được vị trí việc làm, số lượng người làm việc và ngạch viên chức theo phụ lục 5a, đề nghị ghi rõ thêm vào cuối điểm 2, Mục I, Phần III của đề án các nội dung sau:
- Tổng số vị trí việc làm xây dựng theo Đề án là:…..?
- Tổng số người (biên chế) tương ứng với số lượng vị trí việc làm đã xây dựng là:…?
- Về cơ cấu ngạch viên chức sau khi xây dựng Đề án là:
+ Số lượng viên chức hạng I hoặc tương đương (nếu có): người; chiếm…….% tổng số;
+ Số lượng viên chức hạng II hoặc tương đương (nếu có): người; chiếm…….% tổng số;
+ Số lượng viên chức hạng III hoặc tương đương (nếu có): người; chiếm…….% tổng số;
+ Số lượng viên chức hạng IV hoặc tương đương (nếu có): người; chiếm…….% tổng số;
+ Số lượng viên chức các chức danh khác (nếu có): người; chiếm…….% tổng số;
3. Lưu ý Phụ lục số 5a
Hiện nay, tại các đơn vị trường học, các giáo viên tuy cùng dạy 01 cấp học nhưng do trình độ đào tạo khác nhau nên có người được xếp ngạch đạt chuẩn, có người được xếp ngạch trên chuẩn. Vì vậy, khi xây dựng một vị trí việc làm mà theo yêu cầu vị trí việc làm đó có nhiều người cùng đảm nhiệm vừa có ngạch đạt chuẩn vừa có ngạch trên chuẩn thì cần lưu ý:
- Cột thứ 4 Phụ lục số 5a: Ghi rõ tất cả các ngạch (chức danh nghề nghiệp) của vị trí việc làm đó yêu cầu.
Ví dụ: Vị trí việc làm là giáo viên dạy lớp 2 có 5 vị trí (tương ứng 5 người) trong đó yêu cầu vừa có ngạch đạt chuẩn và trên chuẩn thì ở cột số 4 Phụ lục 5a ghi tất cả các ngạch đó: 15.114, 15a. 203….
- Cột thứ 5 Phụ lục số 5a: Vừa ghi Hạng chức danh nghề nghiệp vừa ghi số lượng kèm theo của Hạng đó.
Theo ví dụ trên nếu Ví trí việc làm là giáo viên lớp 2 có 5 vị trí (tương ứng 5 người) trong đó có 03 người ngạch 15.114, 02 người có ngạch 15a.203 thì ở Cột 5 Phụ lục số 5a ghi là:
IV (3), III (2)