Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề thi học kì 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGD Bình Dương
  Người gửi: Đặng Minh Thành
  Ngày gửi: 09h:16' 03-12-2018
  Dung lượng: 9.2 MB
  Số lượt tải: 1246
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
  BÌNH DƯƠNG Môn: Tiếng Anh Lớp 9 THCS - MÃ ĐỀ A9_101
  Đề thi gồm có 4 trang Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề và nghe
  Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi
  A. LISTENING
  Part 1: You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For questions 1-5, circle the right answer. (0.5m)
  Example: 0 Where will Sarah put her sports bag ?
  A. table B. car C. floor
  1. What time will the party start ?
  A. 7.00 B. 9.00 C. 8.30
  2. What is the weather like for Jack’s holiday ?
  A. rainy B. sunny C. windy
  3. Which fruit does the woman buy ?
  A. grapes B. oranges c. apples
  4. How will Tom go to school tomorrow ?
  A. car B. bicycle c. taxi
  5. When will Rob have his next driving lesson ?
  A. Saturday B. Monday c. Sunday
  Part 2: Listen to Jenny talking to a friend about her parents’ new house. Which colour is each room painted ? For questions 6-10, write a letter ( A-G) next to each room. You will hear the conversation twlce. (0.5 m).
  Example:
  0
  bathroom
  
  B
  
  Rooms
  
  
  
  Colours
  
  6. bedroom
  A
  
  
  black
  
  7. kitchen
  B
  
  
  blue
  
  8. living room
  C
  
  
  brown
  
  9. dinning room
  D
  
  
  yellow
  
  10. office
  E
  
  
  orange
  
  
  F
  
  
  pink
  
  
  G
  
  
  red
  
  Part 3: You will hear some Information about a day trip. Listen and complete questions 11-15. You will hear the information twice. (0.5 m)
  Day trip to the lake
  Name of lake
  North Lake
  
  Travel there by
  (11)
  
  Time to meet
  (12) p.m.
  
  Activities
  (13) walking and

  
  Now much money to take: (14) £
  Meet at end of day at: (15) the Hotel
  B. PHONETICS
  I. Circle the word whose main stressed syllable is different. (0.2 m)
  1. a. economic b. pagoda c. material d. collection
  2. a. entertainment b. education c. development d. interactive
  I. Circle the word whose underlined part is pronounced differently. (0.3 m)
  3. a. tropical b. official c. climate d. capital
  4. a. watches b. washes c. studies d. teaches
  5. a. style b. lively c. poetry d. symbol
  C. LANGUAGE FOCUS: Choose the best answer. (2 ms)
  6. Chi studies very hard, _______ always gets good marks.
  a. however b. because c. but d. so
  7. The knife is used to _______ grass.
  a. cutting b. cut c. be cut d. be cutting
  8. The unit of currency in Britain is _______ .
  a. baht b. pound c. dollar d. peso
  9. Some designers have _______ the ao dai by printing lines of poetry on it.
  a. modern b. modernize c. been modernized d. modernized
  10. We _______ to Hue five times. The first time _______ twenty years ago.
  a. have been / has been b. were / was c. have been / was d. were/has been
  11. He will stay with his uncle _______ the beginning _______ May.
  a. to / of b. till / of c. to / in d. till / in
  12. Mai is going to attend the course to _______ her listening and speaking skills.
  a. examine b. change c. improve d. edit
  13. The Internet has become a convenient means of _______
  a. communication b. relation c. connection d. combination
  14. We walked up the hill to visit the _______ of a Vietnamese hero.
  a. land b. site c. shrine d. place
  15. Lan never goes to school late. _______?
  a. doesn’t she b. don’t she c. do she d
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo