Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề thi lớp 9 - HK2 - NH 2017-2018 (sách cũ)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGD Bình Dương
  Người gửi: Đặng Minh Thành
  Ngày gửi: 15h:23' 26-02-2019
  Dung lượng: 21.8 MB
  Số lượt tải: 395
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
  BÌNH DƯƠNG Môn: Tiếng Anh, Lớp 9
  ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút
  (không tính thời gian phát đề)

  A. Listening (1.5 m)
  Part 1: (0.5 m) You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. For each question, choose the correct answer (A, B or C)
  Example: Which is the girl’s horse?
  
  1. Where is William`s mobiles?
  
  
  
  
  A
  B
  C
  
  2. How much is a ticket for today`s match?

  £2.50
  
  £4.00
  
  £5.00
  
  A
  
  B
  
  C
  
  3. Which is the boy`s sister?
  
  
  
  
  
  
  A
  
  B
  
  C
  
  4. Where will they meet?
  
  
  
  
  
  
  A
  
  B
  
  C
  
  
  5. What will they do this evening?
  
  
  
  
  
  
  A
  
  B
  
  C
  
  Part 2: (1 m)
  You will hear Maria talking to her teacher about a school hockey competition.
  Listen and complete each question.
  You will hear the conversation twice.
  HOCKEY COMPETITION
  
  Day of competition:
  Tuesday
  
  Arrive at school at:
  (6) a.m.
  
  High School Teacher’s name:
  (7) Mr.
  
  Take players to:
  (8) school
  
  Bring:
  (9) £ for a snack
  
  Number of schools in competition:
  (10)
  
  B. Phonetics (0.4 m)
  I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
  11. A. refilled B. walked C. reduced D. stopped
  12. A. celebrate B. plumber C. bulb D. blanket
  II. Choose a word in each line that has a different stress pattern.
  13. A. garbage B. standard C. suggest D. lunar
  14. A. hurricane B. disaster C. tornado D. volcano
  C. Language Focus.
  I. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences. (1.2 ms)
  15. He will be disappointed if he ________ the exam.
  A. didn’t pass B. doesn’t pass C. won’t pass D. wouldn’t pass
  16. Tom: "It’s terrible. I don’t think I will be able to pass the exam. " - Anna: "_______ "
  A. Let’s try it. B. Don’t worry. Everything will be all right,
  C. OK. What’s that? D. Why not pass it?
  17. My shoes are dirty. I`d better take them ________ before I come in.
  A. off B. up C. out D. away
  18. It was impossible ________ his room. The door was locked.
  A. to enter B. entering C. to be entered D. entered
  19. I`ve ________ my shoes everywhere but I can`t find them anywhere.
  A. looked after B. looked into C. looked for D. looked up
  20. If people stop using ________ for fishing, a lot of sea creatures will be preserved.
  A. pesticides B. dynamite C. garbage D. resources
  21. ________ it was raining heavily, they went to work.
  A. Though B. In spite of C. Because of D. Because
  22. If you want to save money, you should ______ the amount of water your family uses.
  A. increase B. reduce C. adapt D. repair
  23. ________ travel to school or to work by bike to save energy?
  A. Let’s B. What about C. I suggest D. Why don’t we
  24. He seldom drinks wine, ________?
  A. doesn’t he B. is he C. does he D. isn’t he
  25. Easter is a joyful festival ______ comes in early spring.
  A. who B. where C. whom D. which
  26. He laughed ________ when he was watching his favorite cartoon program on TV.
  A. happy B. happily C. happiness D. unhappy
  II. Complete the sentence with the correct form of the word given in brackets. (0.4m)
  27. The country’s official ________________ of Malaysia is Islam.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo