Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề thi khối 9 - 2015-2016 - HK2 của Bình Dương

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGD Bình Dương
  Người gửi: Đặng Minh Thành
  Ngày gửi: 09h:03' 17-03-2017
  Dung lượng: 195.5 KB
  Số lượt tải: 451
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
  TỈNH BÌNH DƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9
  Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề và nghe
  Đề kiểm tra có 03 trang. Học sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra.
  I. Listening (1.5ms)
  Download mp3 file at:
  https://drive.google.com/drive/folders/0B6qwhNmPWBvEa1NMZW9ramc5c0U?usp=sharing
  Part 1: Listen and complete the sentences. (0.5 m)
  A: Are you good at making money, spending money or saving money?
  B: It’s (1), ___________ for me to save. I’m probably best at making money.
  A: That’s (2) ___________ !
  B: Well, I wish I didn’t (3) ___________ so quickly. It’s fun for me to shop.
  A: What do you buy with it?
  B: I love shopping for clothes, magazines, and music.
  A: You have a part time job, don’t you?
  B: Yes, I baby-sit. But only get paid (4) ___________ dollars per hour.
  A: That’s (5)___________ !
  B: I know.
  Part 2: Listen. Who spends money on what? (1 ms)
  6. high school boy
  
  a. sweets
  
  7. high school girl
  
  b- shoes
  
  8. college student
  
  c. books
  
  9. tall girl
  
  d. train ticket
  
  10. dog walker
  
  e. CDs
  
  
  
  f. motorcycle
  
  
  6. ___________ 7.___________ 8.___________ 9.___________ 10.___________

  II. Phonetics (1 m)
  Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
  1. A. covered B. expected C. damaged D. closed
  2. A. nuclear B. reduce C. pollute D. confuse
  Choose a word in each line that has a different stress pattern.
  3. A. treasure B. plumber C. orbit D. typhoon
  4. A. ancient B. perfect C. abrupt D. sticky
  III. Choose the best option (A,B,C or D) to complete each of the following sentences. (3ms)
  1. He will be disappointed if he ___________ the competition.
  A. didn’t win B. doesn’t win C. won’t win D. wouldn’t win
  2. “I got mark 9 on my English test, Mom.” - ___________
  A. Good luck B. Good idea! C. Well done. D. Thank you
  3. Smoke from vehicles and factories accounts _________ the air pollution in big cities.
  A. on B. in C.for D.at
  4. We suggested ___________ lessons to poor children in the neighborhood.
  A. give B. giving C. should give D. to give
  5. Their houses were ___________ in the huge earthquake last week.
  A. collapsed B. destroyed C. damaged D. B & C are correct.
  6. Solar panels are ___________ on the roof of a house to get the energy from the sun.
  A. taken B. shown C. installed D. tied
  7. ___________ he was ill, he went to school as usual.
  A. Though B. In spite of C. Because of D. Because
  8. Auld Lang Syne is a song which is sung on ___________
  A. Christmas Eve B. New Year’s Eve C. New Year’s Day D. Easter Day
  9. ___________ travel to school or to work by bike to save energy ?
  A. Let’s B. What about C. I suggest D. Why don’t we
  10. I need to print something. Could you ___________ the computer ?
  A. look out B. turn on C. take off D. go on
  11. The person ___________ I admire most in my life is my mother.
  A. which B. whose C. what D. whom
  12. Thuy and her friends ___________ each other since they ___________ school.
  A. haven’t met / left B. didn’t meet / left
  C. didn’t meet / have left D. haven’t met / leave
  IV. Complete the sentence with the correct form of the word given in brackets. (1 m)
  1. Mid-Fall Festival is a ______________________ festival for children. (JOY)
  2. People really want to see the ______________________ of environment from the local authorities. (PROTECT)
  3. Many technical_________________have
   
  Gửi ý kiến

  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo