Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề thi học kì 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGD Bình Dương
  Người gửi: Đặng Minh Thành
  Ngày gửi: 09h:15' 03-12-2018
  Dung lượng: 4.8 MB
  Số lượt tải: 2123
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
  ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH LỚP 8-ĐỀ 1
  Thời gian làm bài: 60 phút; Không kể thời gian phát đề và nghe.
  Đề kiểm tra gồm 03 trang. Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi.
  I. LISTENING (1.5 ms)
  1. What sport or activity is the person talking about? Listen and circle the correct answer. (Number 1 is done for you) (0.5m)
  1. A. swimming
  Ⓑ. going to the gym.
  C. jogging
  2. A. playing volleyball
  B. playing golf
  C. playing soccer
  3. A. playing baseball.
  B. playing soccer
  C. playing tennis
  4. A. playing tennis
  B. watching TV
  C. reading
  5. A. swimming
  B. jogging
  C. windsurfing
  6. A. diving
  B. riding a bike
  C. walking

  2. Listen to the conversation. Write the missing words. (1 m)
  A: What’s the weather like (1)..................................................?
  B: It’s sunny, humid, and very hot. I think it’s about (2) .................................... degrees.
  A: That sounds awful.
  B: Do you want to go to the (3) ..................................? Ann, Jo, and Jo’s sister are going.
  A: No, thanks. It’s too hot for the beach. I’m going to stay inside and read, drink ice
  water, and sit in front of the air (4) ..................................................
  B: We might stop by Super Burger on the way home. Can I get you anything?
  A: That would be great. I’d like a cheeseburger, fries, and a (5) ............................... soda.
  II. LANGUAGE FOCUS. (3 ms)
  Choose the best options to complete the following sentences.
  1. The teacher told me _________ the report card to my parents.
  A. give B. gave C. to give D. giving
  2. He has collect stamps _________ 2001.
  A. in B. during C. for D. since
  3. He felt hungry enough _________ all those cakes.
  A. eat B. ate C. to eat D. eating
  4. We should keep all medicine out of children’s _________.
  A. hand B. reach C. touch D. contact
  5.1 am pleased to hear that you had an _________ Christmas vacation.
  A. enjoyable B. enjoyment C. enjoy D. enjoyably
  6. We used _________ in this river when we were young.
  A. going B. to go C. go D. went
  7. Minh and Nga cooked dinner _________. Their mother wasn’t at home last night.
  A. himself B. herself C. themselves D. ourselves
  8. The Y&Y _________ all members to participate in a recycling program,
  A. made B. provided C. suggested D. encouraged
  9. The telephone _________ by Alexander Graham Bell.
  A. invent B. was invented C. inventing D. invented
  10. Sony. He is out at the moment. Would you like to _________ him a message?
  A. take B. leave C. make D. do
  11. Little Pea _________ the house work all day after her father got married again.
  A. would do B. must take C. had to do D. ought to have
  12. I’m living on the third floor. Peter is living _________, on the second floor.
  A. downstairs B. upstairs C. outside D. inside

  III. READING. (2 ms)
  1. Complete the passage with words given in the box. (There are two words that you do not use). (1 m).  Once upon a time, there (1) ____________ a farmer who lives a comfortable life with his family. He raised a lot of chickens. They laid many eggs which farmer (2) ____________ to buy food and clothing for the family. One day, he began to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, “We’re rich! We’re rich!”
  His wife ran to him and they both looked at the egg in amazement. The wife (3) ____________ to get more, so her husband (4) ____________ to cut open all the chickens and find more gold eggs. Unfortunately, he (5) ____________ no more eggs. When he finished all the chickens were dead.
  There were no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife.

  2. Read the passage, and then answer the questions.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo